Previous Next

เทศบาลเมืองเมืองปักจัดโครงการประชาคมชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองเมืองปัก ( พ.ศ.2561 – 2564 ) ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองเมืองปักจัดโครงการประชาคมชุมชน ประจำปี 2562 เพื่อบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองเมืองปัก ( พ.ศ.2561 – 2564 ) ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป โดยนายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ได้ดำเนินการประชาคมชุมชนภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชน เพื่อเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเมืองปักต่อไป

 

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab