Previous Next

เทศบาลเมืองเมืองปัก จัดงานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณสวนร้อยปี

เทศบาลเมืองเมืองปัก  โดยการนำของนายมงคล  ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ปลัดเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก  ประชาชนในเขตอำเภอปักธงชัย  ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2560  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม  ในวันศุกร์ที่  3  พฤศจิกายน  2560  ณ  บริเวณสวนร้อยปี  

 

 

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab