ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 และอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีการศึกษา 2562 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab