ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง หมายเลข ๒๒๓๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนแยกทางหลวง ๓๐๔ ปักธงชัย - สุขัง หมู่ท่ี ๑๐ ตำบลเมืองปัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต  สายทางหลวง  หมายเลข  ๒๒๓๘  ตอนควบคุม ๐๑๐๐  ตอนแยกทางหลวง  ๓๐๔  ปักธงชัย - สุขัง หมู่ท่ี  ๑๐  ตำบลเมืองปัก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab