ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารและนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab