ประมวลกิจกรรมโครงการ

Previous Next

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองเมืองปัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเมืองปัก ชั้น 3

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรมให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาลเมืองเมืองปัก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

กิจกรรมโครงการ

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab