ประมวลกิจกรรมโครงการ

               เทศบาลเมืองเมืองปักนำโดยกองสวัสดิการและสังคม จัดฝึกอบรมการทำผ้ามัดย้อม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองปัก เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ    ในวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายมงคล ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก โดยมีการจัดฝึกอบรม 2 สูตร คือการทำผ้ามัดย้อมแบบ American style และ shibori indigo ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นการฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ โดยการทำผ้ามัดย้อมยังเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านอาชีพ เพื่อนำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 80 คน

 งานสรางอาชพ ๑๘๐๕๒๑ 0210

 

 

 

Previous Next

ประชาสัมพันธ์ประมวลภาพกิจกรรม  เทศบาลเมืองเมืองปักจัดงานทำบุญตักบาตรข้่าวสารอาหารแห้งประเพณีงานวันขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช  2561

Previous Next

เทศบาลเมืองเมืองปัก  โดยการนำของนายมงคล  ประยูรหงษ์ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองปัก  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเมืองปัก  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก ปลัดเทศบาล  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองเมืองปัก  ประชาชนในเขตอำเภอปักธงชัย  ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2560  เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม  ในวันศุกร์ที่  3  พฤศจิกายน  2560  ณ  บริเวณสวนร้อยปี  

 

 

Previous Next

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรมให้กับผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาลเมืองเมืองปัก  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561

Previous Next

เทศบาลเมืองเมืองปัก  จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพประชาชน ( ฝึกอบรมอาชีพการทำขนมข้าวแตน )  ในวันที่  23  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2560  เวลา  08.30  น.  -  17.00  น.  ณ  อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองปัก  เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้  ความสามารถในด้านอาชีพ  ที่จะสามารถทำเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านในชุมชน  เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืนตลอดไป

กิจกรรมโครงการ

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab