ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) ที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. 2561 - 2564 ) ที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 ประจำปี 2561

Download PDF

© 2017 เทศบาลเมืองเมืองปัก. All Rights Reserved. Designed By RNR-Lab